Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία, Δεκέμβριος 2016

Παρέμβαση σε κοινωνικά δίκτυα για τον εντοπισμό ατόμων που έχουν μολυνθεί πρόσφατα με τον HIV:Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Παρέμβασης για τη Μείωση της Μετάδοσης του HIV (Transmission Reduction Intervention Project  – TRIP)

Nikolopoulos GK, Pavlitina E, Muth SQ, etal.

SciRep 2016; 6:38100.

 

H πρώιμη έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την μόλυνση με τον HIV, μειώνει τον κίνδυνο της περαιτέρω μετάδοσης του ιού και επιφέρει σημαντικά οφέλη στους ασθενείς. Στο πλαίσιο του ΕρευνητικούΠρογράμματος Παρέμβασης για τη Μείωση της Μετάδοσης του HIV (Transmission Reduction Intervention Project – TRIP), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 2013-2015, μελετήθηκαν τα δίκτυα μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων  ουσιών. Βάσει της κατάστασης της HIV οροθετικότητας, του ιστορικού ελέγχου  γιαHIV και των αποτελεσμάτων μιας δοκιμασίας που ανιχνεύει τις πρόσφατες μολύνσεις, το TRIP ταξινόμησε τους αρχικά επιλεγμένους χρήστες (“Seeds”) σε δύο ομάδες, τους Recent Seeds με πρόσφατη HIV λοίμωξη, (RS) και τους Control Seeds, με  μη πρόσφατη HIV λοίμωξη (LCS). Επιπλέον, ιχνηλατήθηκαν  τα μέλη των δικτύων των RS και LCS. Στην ανάλυση εισήχθησαν 23 RS, 171 μέλη του δικτύου των RS, 19 LCS και 65 μέλη του δικτύου των LCS. Ο αριθμός των πρόσφατων λοιμώξεων ανά seed που εντοπίστηκαν στο δίκτυο των RSήταν πενταπλάσιος του αντίστοιχου αριθμού στο δίκτυο των LCS [Ratio RS vs. LCS: 5,23; 95% Confidence Interval (CI):1,54-27,61]. Επίσης, το ποσοστό των πρόσφατων μολύνσεων μεταξύ των HIV θετικών στο δίκτυο των RS (27%) ήταν σχεδόν τριπλάσιος (Ratio RS vs. LCS: 3,30; 95% CI: 1,04-10,43) συγκριτικά  με το αντίστοιχο ποσοστό στο δίκτυο των LCS (8%). Τα ευρήματα του TRIP αναδεικνύουν τη συμβολή της ανεύρεσης των μελών των δικτύων ατόμων που έχουν μολυνθεί πρόσφατα από τον HIV, στις προσπάθειες για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των HIVθετικών.

 

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής πριν την έκθεση στον HIV [preexposureprophylaxis (PrEP)]: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Fonner VA, Dalglish SL, Kennedy CE, etal.

AIDS 2016; 30:1973-1983.

 

Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση αξιολογήθηκαν τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση της από του στόματος προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής με tenofovir disoproxil fumarate (TDF) πριν την έκθεση στον HIV [pre-exposure prophylaxis (PrEP)], ως επιπλέον στρατηγικής για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε τρεις ηλεκτρονικές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων και οι συνολικοί εκτιμητές υπολογίστηκαν μέσω της χρήσης μοντέλων τυχαίων επιδράσεων. Κατόπιν της ποσοτικής σύνθεσης 18 μελετών, οι οποίες διερευνούσαν την αποτελεσματικότητα της PrEPέναντι της χρήσης placebo, προέκυψε ότι η PrEP μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV. Ειδικότερα, η αποτελεσματικότητα της PrEP ήταν υψηλότερη συγκριτικά με τoplacebo στις μελέτες, όπου η χρήση της ήταν μεγαλύτερη από 70% (Συνολικό RR = 0,30, 95% CI: 0,21-0,45, p < 0,001), ενώ στις μελέτες με χαμηλά ποσοστά χορήγησης PrEP, ο συνολικός εκτιμητής ήταν στατιστικά μη σημαντικός. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες μεταξύ των δύο ομάδων (PrEP και placebo). Η επίπτωση της HIV λοίμωξης με ανθεκτικά στελέχη του ιού κατά τη διάρκεια της PrEP ήταν χαμηλή, ενώτα περισσότερα περιστατικά ανθεκτικής HIV λοίμωξης παρουσιάστηκαν μεταξύ όσων ξεκίνησαν PrEP κατά την οξεία φάση της λοίμωξης. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της PrEP και της τροποποίησης σεξουαλικών συμπεριφορών, καθώς και της αποτελεσματικότητας των λαμβανόμενων αντισυλληπτικών. Η συγκεκριμένη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η PrEP δρα προστατευτικά έναντι της μόλυνσης από τον HIV και σχετίζεται με την εκδήλωση λίγων σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ δεν φάνηκε να οδηγεί στην τροποποίηση των σεξουαλικών συμπεριφορών. Για την αποτελεσματική χρήση της PrEP είναι αναγκαία η ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών προώθησης της χρήσης της και της συμμόρφωσης σε αυτήν από τα άτομα που διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο να μολυνθούν από τον HIV.

Χρύσα Τσιάρα, Γραφείο HIVκαι ΣΜΝ ΚΕΕΛΠΝΟ