Νομοθεσία και βασικές απαιτήσεις λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών

Α. Νομοθεσία κολυμβητικών δεξαμενών

Οι βασικές διατάξεις της νομοθεσίας περί κολυμβητικών δεξαμενών είναι οι ακόλουθες:

 

 1. Η Γ1/443/73  (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/ 1150/76
  (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών
 2. Η ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ 120/2.2.06) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί  λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών
 3. Οι Β2/οικ.2713/12-8-98, Υ2/1800/9-6-97, Υ2/οικ.ΓΠ15127/9-10-01,
  Υ2/οικ.1197/26-4-95, Υ2/2256/21- 6-01, Υ2/20394/17-5-02 και Υ2/81301/02/03  εγκύκλιοι
 4. Η Γ1/5427/ΕΓΚ 258/25-5-73 εγκύκλιος
 5. Η Ε1β/221/65 Υγ.Διάταξη και η ΚΥΑ 69269/90
 6. Η Υ2/ΓΠ οικ 1116/21-12-01 και Υ2/οικ. 6-4-05 εγκύκλιοι
 7. Οι Νόμοι 1650/86 (ΦΕΚ 160Α), 1739/87 (ΦΕΚ 201Α) και 3199/03 (ΦΕΚ 280Α)
 8. Το Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»
 9. Ο Ν. 3766/1-7-2009 (ΦΕΚ 102 Α) ‘’Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις’’

 

Β. Βασικές απαιτήσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών

Οι βασικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών προβλέπονται στη Γ1/443/73 Υγ. Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Περιλαμβάνει όρους και απαιτήσεις για:

 • Υλικά κατασκευής
 • Ποιότητα μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Διάταξη και δυναμικότητα χώρων
 • Σχήμα δεξαμενών, διαστάσεις,
 • διατάξεις ανακυκλοφορίας νερού, φίλτρανσης,
 • μέτρα ασφαλείας,
 • απαιτήσεις προσωπικού
 • εργαστηριακές εξετάσεις

 

 1. Ποιότητα νερού

Η ποιότητα νερού των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει γενικά να είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης, στο οποίο αναφέρεται ότι το νερό θα πρέπει να είναι:

 • Διαυγές
 • Να έχει 7,2<pH<8,2
 • Εργαστηριακές εξετάσεις να πραγματοποιούνται με συχνότητα: 1 δείγμα/εβδομάδα και με τιμές:
 • Αποικίες (370C μετά 24h) < 200/cm3
 • Κολοβακτηριοειδή  <15/100ml
 • E coli:0/100ml

 

Προβλέπεται επίσης:

 1. Υποχρεωτική απολύμανση σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών (άρθ.18)
 2. Το σύστημα ανακυκλοφορίας-καθαρισμού-απολύμανσης :
  • να εξασφαλίζει την καταλληλότητα του νερού από φυσικής, χημικής και μικροβιολογικής άποψης
  • να λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης της δεξαμενής και επιπλέον για τόσο  χρόνο όσος απαιτείται για την εξασφάλιση διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη νερού.
 3. Το υπολειμματικό χλώριο στο νερό της κολυμβητικής δεξαμενής να κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l, και να διενεργείται συνεχής απολύμανση
 4. Για απολύμανση με μέθοδο διαφορετική της χλωρίωσης (π.χ. Ag+, Cu+) απαιτείται έγκριση από την οικεία Υγειονομική Υπηρεσία

 

Για την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται κολυμβητικές δεξαμενές με σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού και να αποφεύγεται η χρήση δεξαμενών χωρίς επαναχρησιμοποίηση του νερού, στο πνεύμα των διατάξεων της νομοθεσίας περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την Υγ. Διάταξη το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των έξι ωρών. Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού είτε με ανακυκλοφορία του νερού της δεξαμενής μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση.

Επίσης, το σύστημα ανακυκλοφορίας-καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης της δεξαμενής και πέραν αυτών για τόσο χρόνο όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη.

Η μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό της δεξαμενής θα γίνεται χρωματομετρικά με τη μέθοδο DPD[1]* και θα κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l, ώστε να αποφεύγεται η χρήση της επικίνδυνης ουσίας ορθοτολιδίνης.

Διευκρινίζεται ότι η τροφοδοσία της κολυμβητικής δεξαμενής με θαλασσινό νερό δεν αντίκειται στις διατάξεις της (β) σχετικής, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελικά φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του νερού της δεξαμενής θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υγ. Διάταξης.

 

 1. Βοηθητικές εγκαταστάσεις

Για κάθε κολυμβητική δεξαμενή προβλέπεται επαρκής αριθμός ιδιαίτερων αποχωρητηρίων, ουρητηρίων, καταιονητήρων και νιπτήρων για κάθε φύλο, και ο ελάχιστος αριθμός τους προσδιορίζεται με βάση τον μέγιστο αριθμό των λουομένων που μπορεί να εξυπηρετήσει η δεξαμενή. Συνεπώς, κάθε δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις παρόμοιων ευκολιών, οι οποίες θα προβλέπονται αποκλειστικά για τους χρήστες της κολυμβητικής δεξαμενής.

Επισημαίνεται ότι τα αποδυτήρια των ξενοδοχείων είναι μεν προαιρετικά, όταν όμως υφίστανται, θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα η γενική διάταξη των χώρων σε αποδυτήρια-αποχωρητήρια-καταιονητήρες-(ποδολουτήρες)-κολυμβητική δεξαμενή εντός χώρου ευχερώς ελεγχόμενου από το προσωπικό λειτουργίας.

 

 1. Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής

Προκειμένου να λειτουργήσει δημόσια κολυμβητική δεξαμενή, απαιτείται προηγουμένως να ληφθεί από τον υπόχρεο άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την Υ.Δ. Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσω του Δήμου αίτηση προς την υγειονομική υπηρεσία της Περιφειακής Ενότητας, με πλήρη τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα (έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα κ.λ.π.) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό.

Η υγειονομική υπηρεσία προβαίνει στη θεώρησή  τους μετά από αξιολόγηση τήρησης των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων, τα εγκρίνει δε οριστικώς μετά από επιθεώρηση και έλεγχο που διενεργείται στην εγκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής από αρμόδια όργανα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατασκευή σύμφωνα με τα θεωρημένα στοιχεία, και εισηγείται αρμοδίως στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

 

 1. Προσωπικό λειτουργίας

Στην άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής αναγράφονται απαραιτήτως

 1. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια και ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της και
 2. ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών

 

Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από:

 • υπεύθυνο επόπτη ασφάλειας ή /και
 • ειδικευμένο επόπτη και κατά περίπτωση από
 • ειδικευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών διοικητικό υπάλληλο, ενώ

σύμφωνα με το αρθ.20 προβλέπεται και ορισμός υπεύθυνου καθαρισμού της κολυμβητικής δεξαμενής.

Το ανωτέρω προσωπικό, πλέον των ειδικών απαιτούμενων γνώσεων, για τις οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα έχει δίπλωμα ή σχετικό πιστοποιητικό, θα είναι πεπειραμένο στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης

 

 1. Διάθεση υγρών αποβλήτων

Σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να ικανοποιούνται όλοι οι όροι των ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων.

Συνεπώς, και τα υγρά απόβλητα των κολυμβητικών δεξαμενών μετά τη χρήση τους διατίθενται στο περιβάλλον, τυγχάνοντας της εφαρμογής των ισχυουσών Υγειονομικών κλπ. Διατάξεων περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων, με την επισήμανση ότι:

 • η άδεια διάθεσης μπορεί να έχει ληφθεί συνολικά για όλα τα υγρά απόβλητα της δραστηριότητας (λ.χ. τουριστική μονάδα), και όχι μεμονωμένα για κάθε χρήση, γεγονός που απαιτείται όταν πρόκειται αμιγώς για κολυμβητήρια.
 • τα “νερά” κολύμβησης των κολυμβητικών δεξαμενών, δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από μικρό οργανικό φορτίο σε σχέση με εκείνο των αστικών λυμάτων (μικρότερο των 30 mg BOD5/λίτρο), δεν απαιτείται να υποβληθούν στην προβλεπόμενη από την Ε1β/221/65 ΥΔ ελάχιστη επεξεργασία ισοδύναμη απλής καθίζησης δύο (2) ωρών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τηρούνται πιστά οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής (ανανέωση νερού, καθαρισμός νερού υπό ανακυκλοφορία, κλπ) και ότι η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από την απόφαση καθορισμού υδάτινου αποδέκτη (θάλασσα, υδάτινο ρεύμα, κλπ.) και τις απαιτήσεις προστασίας υπόγειων και επιφανειακών νερών και αποφυγής υγειονομικών προβλημάτων στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω Υγ. Διάταξης.

Διευκρινίζεται ότι:

 1. τα λύματα των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και οι μικρές ποσότητες των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από το σύστημα διύλισης (καθαρισμός φίλτρων), θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υγ. Διάταξη.
 2. σύνδεση αποβλήτων οιασδήποτε προέλευσης στο δίκτυο ομβρίων δεν επιτρέπεται.

[1]         * DPD: Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη

Βασιλική Ευθ. Καραούλη, Υγιεινολόγος Πολ. Μηχανικός, MSc EPFL και RWTH-Aachen, Δ/ντρια Δημόσιας Υγείας, Υπ. Υγείας