Αξιολόγηση ΠΕΔΥ Θεσσαλίας από ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

Το Δίκτυο των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ που σαν στόχο έχει την παροχή εργαστηριακής υποστήριξης στους Φορείς Δημόσιας Υγείας της Χώρας, είναι σταθερά προσανατολισμένο στη διασφάλιση της ορθότητας και αξιοπιστίας των δοκιμών που διενεργεί. Η ποιότητα των υπηρεσιών του διασφαλίζεται μέσα από το Σύστημα Διαπίστευσης που εφαρμόζει.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 3 & 4/3/2016 πραγματοποιήθηκε η Επαναξιολόγηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, το οποίο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με Αρ. Πιστ. 787 σε Δοκιμές. Η ομάδα αξιολόγησης του ΕΣΥΔ αποτελούνταν από την κα. Φανή Μισκάκη, ως Επικεφαλής Αξιολογήτρια, την κα. Ευανθία Χατζηγιαννάκου και τον κ. Αντώνιο Ελευθεριάνο ως Αξιολογητές, καθώς και την κα. Κορνηλία Ζαφειροπούλου, ως Εμπειρογνώμονα.

Κατά την επαναξιολόγηση, μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα χρόνια για τους διαπιστευμένους φορείς, εξετάστηκε το σύστημα ποιότητας του εργαστηρίου και πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση αυτού εν ώρα εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εκτελούμενες εργασίες είναι σύμφωνες με τα κριτήρια και τους κανονισμούς διαπίστευσης καθώς και με το σύστημα ποιότητας του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο παρουσίασε ικανοποιητική τήρηση των απαιτήσεων και λαμβανομένων υπόψη των ευρημάτων αναμένεται η έγκριση της διατήρησης της διαπίστευσης, καθώς έχουν ήδη αποσταλεί οι διορθωτικές ενέργειες για την άρση των μη συμμορφώσεων.

Το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας διαθέτει ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο διαπιστευμένων δοκιμών, ικανό να υποστηρίξει επαρκώς το έργο των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρειά του.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα σημαντικό για το δίκτυο των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ότι από πέρσι το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας είναι διαπιστευμένο για την ταυτοποίηση στελεχών βακτηρίων και μυκήτων σύμφωνα με φασματομετρία μάζας Maldi-Tof-MS, μια τεχνική που έχει το πλεονέκτημα της γρήγορης και αξιόπιστης ανίχνευσης και ταυτοποίησης μικροοργανισμών, κάτι που έχει ιδιαίτερη αξία στην εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων που εξυπηρετούν στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Τέλος, τονίζεται η προστιθέμενη αξία από τη διενεργηθείσα αξιολόγηση στην πορεία προς την βελτίωση της δομής του εργαστηρίου.

Θεοφίλου Αντωνία, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, MSc, Υπεύθυνη Ποιότητας Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ