Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία, Μάρτιος 2015

Advances in Laboratory Methods for Detection and Typing of Norovirus

Jan Vinjé Ph.D.

JCM Accepts, published online ahead of print on 2 July 2014

J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.01535-14

Οι ανθρώπινοι νοροϊοί αποτελούν κύρια αιτία τόσο επιδημιών όσο και σποραδικών κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αν και η νόσος είναι συνήθως αυτοϊώμενη, στις Ηνωμένες Πολιτείες 56.000-71.000 νοσηλείες και 570-800 θάνατοι ετησίως αποδίδονται σε γαστρεντερίτιδα από νοροϊό. Η παρούσα μελέτη περιγράφει τις νεότερες εξελίξεις στις εργαστηριακές μεθόδους (μοριακές και ανοσολογικές) για την ανίχνευση του νοροϊού, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής PCR αντίστροφης μεταγραφάσης πραγματικού χρόνου (RT-qPCR), εμπορικά διαθέσιμων ανοσολογικών δοκιμών καθώς και των προσφάτως εγκεκριμένων από τον FDA κιτ ανίχνευσης πολλαπλών εντερικών παθογόνων. Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη παρέχεται η νεότερη κατάταξη- ονοματολογία, καθώς και τα νεότερα δεδομένα στη μοριακή επιδημιολογία των ανθρώπινων νοροϊών.


Absolute quantification of norovirus capsid protein in food, water, and soil using synthetic peptides with electrospray and MALDI mass spectrometry

Erica M. Hartmann, David R. Colquhoun, Kellogg J. Schwab, Rolf U. Halden.

Journal of Hazardous Materials 286 (2015) 525–532

Οι λοιμώξεις από νοροϊό αποτελούν από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας μικροβιακής αιτιολογίας, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε άλλες βιομηχανικές χώρες. Η επιτήρηση κρίνεται απαραίτητη για την ανίχνευση του αιτιολογικού παράγοντα μίας επιδημίας, την αποτροπή διασποράς της λοίμωξης, καθώς και την επιτυχή επιβεβαίωση απολύμανσης μετά από επιδημία. Η ποσοτική φασματομετρία μάζας, βασισμένη στην απόλυτη ποσοτικοποίηση με σημασμένα με σταθερά ισότοπα πεπτίδια, αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την επιτήρηση του νοροϊού λόγω της ταχύτητας, της ευαισθησίας και της αξιοπιστίας της μεθόδου, δεδομένων των περιβαλλοντικών αναστολέων. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται δύο νέες μέθοδοι για την ανίχνευση της πρωτεϊνης του καψιδίου του νοροϊού γενοομάδας I, με τη χρήση electrospray και laser desorption/ionization (MALDI) φασματομετρίας μάζας. Για την ποσοτικοποίηση των norovirus-like σωματιδίων χρησιμοποιήθηκε το πεπτίδιο TLDPIEVPLEDVR, στο επίπεδο των 500 attomoles για τη μέθοδο electrospray και των 100 attomoles για το MALDI. Επίσης, τεκμηριώνεται ότι με το MALDI επιτυγχάνονται επίπεδα ανίχνευσης της τάξης του 1 femtomole και εύρος ποσοτικοποίησης σε πέντε τάξεις μεγέθους, και τα δύο εξαρτώμενα από την παρουσία διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων. Χάρη στην ταχύτητα της διαδικασίας και της εφαρμογής της σε ευρεία ποικιλία περιβαλλοντικών δειγμάτων (βακτήρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, έδαφος και υπόγεια ύδατα), η απόλυτη ποσοτικοποίηση βασισμένη στη φασματομετρία μάζας αποτελεί πολλά υποσχόμενη μέθοδο για χρήση τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στις περιβαλλοντικές επιστήμες.

vivliografia

Μαρία Α. Κυρίτση, Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος, Msc στη Μοριακή Ιατρική,Τεχνική Υπεύθυνη Εργαστηρίου Μοριακής Επιδημιολογίας ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Οικονόμου Μ. Αθανάσιος, Ουρολόγος, FEBU,Επιμελητής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας